Ga naar de inhoud
Welkom bij Uniconstruct
Geef uw postcode in om geholpen te worden door de partner van het Uniconstruct-netwerk in uw regio.

Gebruiksvoorwaarden Website Uniconstruct

Laatst gewijzigd op 08/03/2018


In deze Gebruiksvoorwaarden betekent:

•‘Account’: het account dat U dient aan te maken op de Website om gebruik te kunnen maken van Onze diensten;


•‘Klant’, ‘U’ en ‘Gebruiker’: de natuurlijke of rechtspersoon die een account aanmaakt en in een contractuele relatie van welke aard dan ook met Ons komt te staan binnen het kader van zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;


•‘Leverancier’: de natuurlijke of rechtspersoon die via de Website wordt aangeduid als verkoper van producten of leverancier van diensten, binnen het kader van zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en waarmee een Gebruiker een overeenkomst kan sluiten, indien gewenst;


•‘Ons’, ‘Wij’ en ‘Uniconstruct: Uniconstruct C.V.B.A., met zetel gevestigd te Parklaan 124 bus 2, 2300 Turnhout, met ondernemingsnummer 0882.762.356;


•‘Website’: betekent, de website waarop door Uniconstruct een platform beschikbaar wordt gesteld dat toelaat dat Gebruikers en Leveranciers met elkaar in contact worden gebracht en tot een overeenkomst voor de verkoop van producten of het leveren van diensten kunnen komen, bereikbaar via de URL(s): www.uniconstruct.be.


1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer U gebruik maakt van de Website.

U gaat uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door:

•de optie “aanvaarden” op het scherm bij de registratie van het Account te selecteren; of
•gebruik te maken van de Website.


2. Voorwerp van de overeenkomst & Account

U erkent en aanvaardt dat u via de Website in contact kan komen met Leveranciers voor de bestelling van producten en/of diensten. Deze producten en diensten worden niet door Uniconstruct aangeboden maar door de Leveranciers die eveneens ingelogd zijn op de Website. U sluit in het kader van de verkoop van producten of het leveren van diensten dan ook geen overeenkomst met Uniconstruct.

U alleen bent verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonlijke Account en voor alle activiteiten die via uw Account plaatsvinden. U mag uw Account niet doorgeven aan derden en het gebruik ervan is strikt persoonlijk.

Bij een inbreuk op de veiligheid of vertrouwelijkheid van uw Account, dient U Uniconstruct zo snel en accuraat mogelijk te informeren van de inbreuk.

Tenzij in geval van opzettelijke of zware fout van Ons, zal Uniconstruct niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die voortvloeit uit het foutief of onzorgvuldig gebruik van uw Account en wachtwoord.

 

3. Gebruikersgedrag

U verbindt zich ertoe de Website niet te gebruiken:

(a) om onwettige, valse, misleidende, gestolen, bewust foutieve of andere onrechtmatige inhoud of informatie op te geven, door te geven, te plaatsen, te verzenden, op te slaan of op enige andere manier beschikbaar te stellen via de Website;

(b) om de Website of de daarmee verbonden diensten, producten, software, toegang en andere producten en diensten van Uniconstruct overmatig of onrechtmatig te belasten, te belemmeren of op enige andere manier de werking ervan te verstoren;

(c) om inbreuk te maken op de rechten van Uniconstruct, die titularis is van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Website;

(d) om virussen te verspreiden, om computercodes, bestanden of programma’s te onderbreken, te vernietigen of te beperken in functionaliteit;

(e) om inbreuk te maken op de privacy of veiligheid van andere Gebruikers of Leveranciers;

(f) om ongevraagde of ongeoorloofde reclame te verspreiden zoals promotiemateriaal, commerciële activiteiten, junk mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen, wedstrijden, etcetera;

(g) om zich voor te doen als een andere persoon of entiteit, of een vals Account aan te maken of verwantschap te veinzen met een vals persoon of entiteit.

In geval van overtreding van deze normen, behoudt Uniconstruct zich het recht voor om de Account van de Gebruiker in kwestie tijdelijk dan wel definitief te schorsen.

 

4. Informatie van derden

De Website kan informatie en gegevens van Leveranciers, maar ook van andere derde partijen bevatten, met inbegrip van links en andere verwijzingen naar websites, sociale media en andere online diensten van derde partijen.

Uniconstruct controleert echter niet de inhoud van de websites, sociale media en andere online diensten van derde partijen, zij is daartoe niet verplicht, en kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van zulke websites, sociale media en online diensten van derde partijen. Bovendien impliceert een verwijzing naar of de opname van informatie en gegevens van derde partijen ook niet dat Uniconstruct akkoord gaat met zulke inhoud.

 

5. Beperking van aansprakelijkheid

De Website wordt steeds in de toestand ‘zoals ze is’ of ‘as is’ aangeboden door Uniconstruct.

Uniconstruct levert geen producten of diensten, doch biedt enkel een platform aan op haar Website waarop Gebruikers en Leveranciers elkaar kunnen vinden en een overeenkomst kunnen sluiten.

Uniconstruct biedt geen enkele garantie inzake de producten en/of diensten die via de Website worden aangeboden.

Uniconstruct kan niet waarborgen dat de Website, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, zonder gebreken zal zijn en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid worden gehouden voor fouten, gebreken, onvolledigheden, onjuistheden of andere onvolkomenheden van de Website.

Uniconstruct kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, punitieve en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Website.

Uniconstruct kan niet garanderen dat de Website compatibel zal zijn met al uw hardware en software. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan software of andere gegevens ten gevolge van uw toegang tot of het gebruik van de Website.

 

6. Beëindiging van de Website

Uniconstruct heeft het recht om te allen tijde de Website of het gebruik dat U daarvan maakt via uw Account geheel of gedeeltelijk op te schorten, te verwijderen, stop te zetten, te beperken of te wijzigen. Uniconstruct kan dit beslissen zonder kennisgeving en zonder opgave van reden. U kunt Uniconstruct op geen enkele manier aansprakelijk of in gebreke stellen voor een dergelijke beslissing.

 

7. Wijzigingen

Uniconstruct heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomst te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Bij elk nieuw gebruik van de Website is de laatste versie van toepassing. U dient deze pagina regelmatig na te kijken.

 

8. Geschillen

Alleen U bent verantwoordelijk voor interacties met andere Gebruikers en Leveranciers in verband met de Website en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en) en de naleving ervan.

Uniconstruct zal geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid in dit verband dragen.

Uniconstruct behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om op enige wijze betrokken te zijn bij geschillen tussen U en een andere Gebruiker of Leverancier.

 

9. Diverse bepalingen

Falen of vertraging bij uitoefening door U of Ons van enig recht krachtens deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring om van dat recht af te zien.

Indien een clausule in deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar zou worden of zou worden verklaard door een bevoegde rechterlijke instantie, dan zal die ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere gehele of gedeeltelijke clausule.

Alle overeenkomsten waarop huidige Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze algemene voorwaarden, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Uniconstruct exclusief bevoegd.

***

Offcanvas